Skapande skola

Under 2008 inledde regeringen Skapande skola i syfte att stärka arbetet med kultur i skolan. Satsningen avser såväl offentliga som fristående skolor. Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att nå kunskapsmålen i högre grad.

Det är Statens kulturråd som fördelar medlen. Ansökningsperiod 2018 är 04 januari–01 februari 2018.

Från och med 2013 omfattar Skapande skola även årskurserna förskola och lågstadiet. Det innebär att skolhuvudmännen fr.o.m. nu kan ansöka om Skapande skola-medel för sina F-9-elever.

Film i Västerbotten arbetar för att stärka Skapande skola-satsningen. Vi fördelar inte stödet men hjälper er gärna med Skapande skola-projekt på er skola. Vi har en kontaktnät av filmare som kan besöka er skola och vi kan hjälpa till att utveckla aktiviter som passar just er.