Skapande skola

Under 2008 inledde regeringen Skapande skola i syfte att stärka arbetet med kultur i skolan. Satsningen avser såväl offentliga som fristående skolor. Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att nå kunskapsmålen i högre grad.

Det är Statens kulturråd som fördelar medlen. Ansökningsperiod 2017 är 1 december 2016 – 02 februari 2017.

Från och med 2013 omfattar Skapande skola även årskurserna förskola och lågstadiet. Det innebär att skolhuvudmännen fr.o.m. nu kan ansöka om Skapande skola-medel för sina F-9-elever.

Film i Västerbotten arbetar för att stärka Skapande skola-satsningen. Vi fördelar inte stödet men hjälper er gärna med Skapande skola-projekt på er skola. Vår expertis är självklart filmkonsten men vi jobbar även tillsammans med de andra kulturkonsulterna genom BUNGK-gruppen i länet kring Skapande skola.